Sprawozdania

Wypełniając obowiązek wynikający z art.88 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, z dnia 7 maja 2009r.(Dz.U.Nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami), prezentujemy sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31.12.2010roku.

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MERITUM AUDYT Sp. z o.o.

z wykonania czynności rewizyjnych w jednostkach zainteresowania publicznego za okres 01.01.2010r-31.12.2010r

 

1.Forma organizacyjno- prawna, struktura własnościowa, zarządzanie podmiotem.

 • Meritum -Audyt jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście
  w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000207074.

 

 • Zarząd:   Ewa Włodecka, Prezes Zarządu,

 

     Dorota Włodecka – Garbolińska, Wiceprezes Zarządu.

Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań uprawnieni są 2 członkowie Zarządu (w tym 1 biegły rewident), działający łącznie.

 • Kapitał podstawowy wynosi 50 000 zł, udziałowcami są dwie osoby fizyczne.

 

2. Przynależność do sieci: brak przynależności.

3. System wewnętrznej kontroli jakości.

Obowiązujący w spółce Regulamin opracowany na podstawie załącznika do Uchwały nr 1378/32/2009r KRBR z dnia 13.10.2009r określa podstawowe zasady i procedury systemu kontroli jakości, dostosowane do zakresu i specyfiki działalności prowadzonej przez Spółkę, z uwzględnieniem uwarunkowań działalności podmiotu uprawnionego.

Za szczególne obszary w systemie kontroli jakości uznano:

 

 • odpowiedzialność za jakośćwykonywanych czynności rewizji finansowej,
 • przestrzeganie wymogów etycznych,
 • zatrudnienie i podnoszenie kwalifikacji pracowników i osób współpracujących,
 • przyjęcie procedur współpracy z klientami,
 • nadzór i monitorowanie realizowanych usług.

 

Ostateczną odpowiedzialność za system kontroli jakości ponosi Kierownik podmiotu uprawnionego.

Wspólnicy, pracownicy i współpracujący z podmiotem uprawnionymsą zobowiązani stosować się do zasad i procedur obowiązującego w Spółce systemu kontroli jakości.

Zarząd Spółki oświadcza, że obowiązujący w Spółce system kontroli jakości funkcjonuje skutecznie.

 

4. Ostatnia Kontrola przeprowadzona przez Krajową Komisję Nadzoru.

 

Kontrola KKN odbyła się w 2006 roku.

 

5.Wykaz jednostek zainteresowania publicznego, dla których Meritum Audyt sp. z o.o. wykonywała czynności rewizji finansowej w 2010r:

 

 • SKYLINE  INVESTMENT SA z siedziba w Warszawie
 • 4 FUN MEDIA SA z siedzibą w Warszawie

 

6.Oświadczenie o stosowanej przez Meritum Audyt sp. z o.o. polityce w zakresie zapewnienia niezależności.

 

Została przeprowadzona wewnętrzna kontrola przestrzegania zasad niezależności.

Osoby wykonujące czynności rewizji oraz Zarząd Spółki składają oświadczenia o niezależności wobec podmiotu, dla którego Meritum Audyt Sp. z o.o. świadczy czynności rewizji finansowej.

 

7.Zarząd Spółki oświadcza, że przestrzega zasad przyjętych w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

8.Informacja o osiągniętych przychodach w 2010 roku (w zł).

 

Rewizja finansowa                                                                                     243 500,00

z tego:

 • badanie sprawozdań finansowych:                                                     162 500,00
 • audyt projektów współfinansowanych z środków UE                              66 000,00
 • opinie do prospektów                                                                       15 000,00

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych                                                  140 700,00

              

RAZEM                                                                                 384 200,00

 

9.Informacja o zasadach wynagradzania kluczowego biegłego rewidenta oraz członków zarządu.

 

Kluczowemu biegłemu rewidentowi, zatrudnionemu w Spółce i członkom Zarządu wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie Wspólników.

Wynagrodzenie kluczowego biegłego rewidenta nie zatrudnionego ustala Zarząd, w zależności od pracochłonności.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania:

 

Prezes Zarządu

Ewa Włodecka